Monday, December 6, 2010


تا بحال شنیده اید که می گویند " نه" توی کار نیاورید و یا هرحرفی را نزنید چون ممکنست اثری باقی بگذارد که از بین رفتنی نیست ؟مثل اینکه می گویند نفرین نکنید یا اگرخوابی دیدید برای هرکسی تعریف نکنید. البته این موضوع به روانشناسی های دوزاری مانند " راز" ارتباطی ندارد و با این حال موضوعی است که در مسائل مذهبی هم مطرح و توصیه شده است. حالا همه اینها به کنار روزی روزگاری امام خمینی تنها یک جمله گفت : امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند !

سالها از آن روز گذشته و نزدیک به 33 سالست امریکا هرکاری می کند به درب بسته می خورد. نه اینکه کارهایش بی اثر بوده باشند ؛ نه. چون در تمام این سالها دشمنی کرده ؛ تهدید کرده ؛کودتای نافرجام کرده ؛ تحریم کرده ؛انواع و اقسام شرارت ها و پدرسوختگی ها را مرتکب شده ،هواپیما زده ؛ جنگ نفت کش ها راه انداخته ؛صدام را بسیج کرده ؛ امکانات داده ، جنگ کرده ،صدام آمده و رفته و مرده ! و در تمام این سالها بازهم کاری از پیش نبرده ،و به بهتر واقعا هیچ "غلطی" نتوانسته بکند. و نه اینکه امریکا خواسته باشد نکند بلکه انگار با همان حرف امام طلسم شده باشد کارش برای همیشه گره خورده است.
حتی همین اسناد ویکی لیکس- که معلوم نیست درستی شان تا چه حد باشد- ثابت می کنند امریکا از لحاظ فکری واقعا درگیر ایران شده و فکر و ذکرش همیشه مشغول این موضوع و پیدا کردن راهی جدید برای ضربه زدن است.
من جای امریکا بودم یکی از این جادوگرهای فوتبال ایران و جن گیرها را می بردم کمی پول می دادم بلکه برای این گره کور امریکا دوایی، درمانی جور کنند. اما از تمام جادوگرهای بزرگ دنیا هم کاری از پیش نمی رود چون حرف امام مثل معجزه های موسوی بود ؛ سحر نبود که باطل السحر داشته باشد حرف خدا بود که خانه عنکبوت سست ترین است . برای همین هم عنکبوت های امریکایی هیچ کاری نتوانستند بکنند و نمی توانند بکنند :خانه شان از پای بست سست و ویران بود و هست.

اما امام ،
به ما معجزه هم نشان داد ؛ معجزه او عصا و ید بیضا نبود ؛ تنها یک جمله بود !

ف