Monday, March 15, 2010

هزار و یک شب

هزار و یکشب از محاصره غزه می گذرد. هزار و یکشب تلخ پرز سختی ، مرارت

از دست دادن عزیزان ؛ غم حرف مفت " نه غزه نه لبنان" شنیدن

هزار و یک شب پر ز ایمان به آزادی سرزمینی آکنده از عطر لیمو و نارنج ؛

و امید به زنده ماندن

و چشم دوختن به آن شاخه ی زیتون پژمرده در دهان کبوتر خسته و خونین صلح

امید به رهایی ؛ آزاد از چکمه اشغالگر بودن

هزار و یکشب از محاصره غزه می گذرد.

و در چندمین مضرب ؛ چندمین صبحگاه از این "هزار و یکشب " آنکه آمدنی ست می آید ؟

الیس الصبح بقریب ؟

.

Posted by Freshteh Sadeghi .فرشته صادقی
Post a Comment