Wednesday, July 16, 2008

وعده یاری خدا

قصد داشتم امروز راجع به موضوع دیگری بنویسم اما از آنجا که امروز روز آزادی رزمندگان حزب الله بود موضوع را عوض کردم.
اما : خدا توی قرآن می گوید " ای اهل ایمان اگر خدا را یاری کنید او شما را یاری می کند "
جایی دیگر به پیامبر می گوید تو نبودی که تیر را انداختی بلکه خدا بود و جایی دیگر به یاران پیامبر وعده می دهد اگر مقاوم باشند بجای 3000 فرشته که با آنها در روز بدر مسلمانان را یاری کرد با 5000 فرشته یاری می کند.
اما آیا این حرفها ، این کلمات قرانی و مثالها برای عصر پیامبر بود؟ پس حال چه میشود؟ حزب الله لبنان مثال خوبی است از این وعده ها. نمی خواهم وارد فاز سیاسی و اینکه چه کسی آنرا با چه هدفی تاسیس کرد( که اظهر من الشمس است که ایران بود!) اما فقط اینرا می خواهم بگویم که حزب الله واقعا نمونه یاری خداست. ممکن است بعضیها به حرف من خرده بگیرند که نه ! چون سازمانی سیاسی است و جنگ راه انداخت و سرباز ربود ( که همه آنها دلایلی خودش را دارد و در مقالی دیگر می گنجد) اما همه حرف من اینست که : خدا یاری می کند. باید فقط به او و وعده هایش ایمان داشته باشیم و چون عقل داده که بنسنجیم می توانیم ببینیم کجا خدایی عمل کرده ایم و کجا غیر خدایی و اگر خدایی عمل کرده ایم مطمئن باشیم که او همراهمان است و بقول حضرت حافظ : دل قوی داریم که بنیاد بقا محکم از اوست.
بهرحال حسن نصرالله به وعده هایش تا کنون عمل کرده است و این برای مردی عرب مایه افتخار است چون سالها بود در میان اعراب هیچ منجی ای در حد و قامت نصر الله ظاهر نشده بود و محبوبیت او در بالاترین حد است. جایی خواندم حتی مردم و افکار عمومی اسراییل حرفهای حسن نصرالله را بیشتر از رهبران خودشان قبول دارند چون می دانند اگر او حرفی بزند خلف وعده و بهانه درکارش نیست و اینکه حرف مردی چنین خریدار داشته باشد فقط بر اساس اعتماد به خداست و لا غیر. حسن نصر الله من را یاد دو مرد بزرگ دیگر می اندازند. یکی 1400 سال پیش با تاسیس اسلام و دیگری در کمتر از 30 سال پیش با راه انداختن موج اسلام گرایی در سراسر جهان.جهانی که روز به روز در مادی گرایی فرو می رفت و حضور او مثل نسیمی آرام و راحتی بخش در گرمایی کشنده بود. خدا او را بیامرزد. چون نصر الله هم شاگرد مکتب اوست.
یادمان باشد همه ما خدا را داریم و او در همه حال هوای ما را دارد اگر ..
فقط ماهم کمی هوایش را داشته باشیم .
Post a Comment