Sunday, August 10, 2008

رشدی ، دن کیشوت زنگ زده غربامسال جایزه 2008 بوکر - از جوایز سالانه و ادبی بریتانیا برای کتابهای نوشته شده به زبان انگلیسی - به کتاب " بچه های نیمه شب " سلمان رشدی اختصاص یافت. این کتب جدیدا چاپ شده نیست و به همراه چهار کتاب دیگر کاندید بهترین کتابهای جایزه گرفته در تاریخ 40 ساله بوکر بودند. رشدی تا بحال دوبار دیگر هم بوکر را گرفته و نکته جالب اینکه در سایت بی بی سی فارسی که این خبر چاپ شده بود و در بخش نظر سنجی تمام افراد نظراتی منفی راجع به این کتاب داده بودند. اکثر آنها از خارج از ایران و چند تن از افغانستان بودند. چند نفر گفته بودند که خواندن این کتاب را امتحان کرده اند ولی بی نتیجه آنرا کنار گذاشته اند و نتوانسته اند آن را ادامه دهند چون چرت و پرت بوده است. یکی نوشته بود چرت و پرت نویسی هنر نیست و بهترست رشدی کاری را که بلد نیست انجام ندهد.

شخصی از افغانستان نوشته بود رشدی آیات شیطانی را هم به سفارش نوشت و بعد از همه ماجراها چون یک مرده بیشتر نیست می خواهند او را احیا کنند.
ولی واقعیت چیست ؟ چرا هیچ کس از کتابهای رشدی تعریف نمی کند. چون واقعیت اینست که کتابهای او در حد و اندازه اثر هنری و ادبی نیستند .وقتی چیزی اثری در حد و اندازه ادبی نیست که نمی توانی با زور آنرا اثر هنری بکنی و درست اینکه بقول همان نظر دهنده افغان رشدی مرده است. او با آیات شیطانی مرد و حتی دادن نشان شوالیه به او توسط الیزابت ملکه بریتانیا یا بوکر و بهترین بوکر هم نمی تواند او را زنده کند. با یک مرده پوسیده چکار می توان کرد ؟ همان بهتر که در قبرش بگذاری بپوسد و نبش قبرش نکنی و این دقیقا همان کاری است که غربی ها با سماجت مشغول آن هستند.
وقتی با شدت و حدت یک کار غلط را ادامه دهیم هم معنایی بجز دهن کجی نمی توانیم داشته باشیم. دهان کجی به چه کسی ؟ به ایران و رهبران روحانی آن ؟ به فتوای امام خمینی یا اصلا دهان کجی به یک میلیارد و اندی مسلمان؟
به نظر من این آخری جواب من است. البته نباید از یاد ببریم در میان غربیها همه بد نیستند و ناعادلانه فکر نمی کنند و آدم حسابی زیاد دارند ولی واقعیت اینست که عامه غربیها از اسلام و اعراب هراسانند و اینرا در ذهن آنها کسی نکرد جز روشنفکران غربی ضد اسلام - در طی نسلهای مختلف و وقتی در جامعه ای با ذهنیتی مشخص زندگی کردی دیگر عوض کردن این ذهنیت و افکار کار بسیار سختی می شود.
البته امکان دارد ( چون برای همه چیز درمانی هست بجز مرگ ) ولی کار بسیار سختی است.
اما چیزی دیگر ، و آن اینکه ما مسلمانها در وضعیت بوجود آمده بی تقصیر نیستیم و گناهمان هم کم از آن غربی بی اطلاع نیست همین.


2- نویسنده معروف عرب محمود درویش درگذ شت. چهارشنبه در اثر بیماری قلبی و در امریکا.در پست های قبلی یک شعر از او نوشته ام. .

No comments: