Thursday, August 28, 2008

باد می آید ، باد

باد خوش شهریور

و درختانی که در وزش آن

سری تکان می دهند و شاخه هایشان را

مثل دستانی راست و چپ می کنند.

باد می آید

با خودم می گویم ارتشی از فرشتگانست

راهی جایی

یا مژده رحمتی بر کسی *

باد می آید

باد خنک سرکش

که نوید فصل محبوبم است

پاییز

گهگاه که تند می شود دستی به سر چند برگ مشتاق می کشد

و آنها را دوستانه با خودش می برد

به همه می گوید

پاییز در راهست

پاییز خنک ، پاییز زرد

پاییز نارنجی قهوه ای و سرد.

* " و ارسلنا الریاح بشرا بین یدی الرحمه "

Post a Comment